Onze leveringen zijn, behoudens speciale overeenkomst, franco vanaf 100,00 EUR.

Voor orders minder dan 100,00 EUR rekenen wij een vaste kost aan van 12,00 EUR.

Gezien wij enkel Business to Business leveren zijn al onze prijzen exclusief
BTW.

De vermelde prijzen zijn indicatief.

Gezien de weinig stabiele prijssituatie op de markt kunnen deze prijzen op elk
ogenblik wijzigen.

Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. Antverpia bvba is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.

De vermelde prijzen stemmen overeen met de u toegekende prijscategorie. Voor
speciale hoeveelheden kunnen wij u een speciale prijsberekening maken op
eenvoudige aanvraag.

Nieuwe klanten worden geleverd tegen contante betaling bij levering. Na
goedkeuring van het financieel dossier worden de voorwaarden van 30 dagen
factuurdatum toegepast.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1.Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, contant en
zonder disconto. De datum van de factuur geldt als bewijs van de verzending en
van de ontvangst ervan door de geadresseerde de daaropvolgende dag.

2. Klachten dienen geformuleerd te worden binnen de acht dagen na ontvangst van
de goederen. Onze verantwoordelijkheid is beperkt tot de eenvoudigen vervanging
van de goederen bij een gerechtvaardigde klacht.

3.De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, laat ons toe de bestaande
contracten te verbreken. Elke factuur, waarvan het bedrag niet volledig op de
vervaldag is vereffend, wordt automatisch vermeerderd met en forfaitaire en
onverminderbare schadeverghoeding, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag,
met een minimum van 38,00- EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Het
aldus vermeerderd bedrag levert, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een
jaarlijkse intrest van 12% op.

4.Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, bevoegd voor
onze maatschappelijke zetel, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of in
geval van meerden verweerders.

5.Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege, zijn al de bedingen, voorzien
in de documenten van onze medecontractanten, zonder voorwerp.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Alle goederen blijven ook na levering onze voortdurende en uitsluitende
eigendom, tot zij volledig zijn betaald. Hetzelfde geldt indien de koper bij
wissel of ander handelspapier voor dezelfde koopprijs heeft geaccepteerd, ofwel
deze laatste in rekening courant of saldorekening is opgenomen of verwerkt. In
dit geval blijft het door ons voorbehouden eigendomsrecht bestaan totdat het
saldo zal zijn aangezuiverd. De overdracht van de risico's heeft plaatsop het
ogenblik van de bestelling van de goederen en dit niettegenstaande de clausule
van eigendomsvoorbehoud.